other - Up to 20 people
Back to activities

Dam Open Day / Ddiwrnod Agored yr Argae

Powys

Join our Rangers at one of our big Dam Open Days - an exclusive chance to venture into Pen y Garreg Dam and up to the central tower. You’ll enjoy a bird's-eye view of the dam wall – and learn about the feat of engineering that made Elan.


Park at Penbont car park and take a walk through the woodland, up the steps to the dam entrance. The walk from the car park will take between 10-20 minutes; please factor this into your travel to the dam to ensure that you arrive within your chosen time as we are unable to accept late-comers.


If you feel that the access through the woodland to the dam is not suitable for yourself/a member of your party, please speak to a member of staff at the lower car park. They will be able to direct you if appropriate to a small space at the top of the dam that allows easier access.


Due to Covid-19 social distancing regulations, numbers inside the dam have to be restricted; queuing may be expected so please be patient with us. You may be asked to wait before entering the dam and we may need to limit your time inside the structure. Hand sanitiser will be available at the entrance to the dam.


Please be aware that there are steps inside the dam which may be wet and in some areas there are low light levels and narrow corridors. Children should be carefully supervised at all times. Dogs are welcome on short leads.


Entry is £5 for adults and £1 for those aged 16 and under with half of all proceeds going to our chosen charity WaterAid. Tickets must be bought in advance; there will be no option to buy tickets on the door. Please print or download your confirmation/ticket beforehand as there is no signal at the dam and you will be required to show evidence of booking.


Refunds: there will be no refunds issued to bookings made on the day. If you need to rearrange your booking to another time/date due to unforeseen circumstances then this may be possible, depending on availability.


***


Ymunwch â'n Gofalwyr am un o Ddiwrnodau Agored yr Argae - cyfle arbennig i fentro i mewn i Argae Pen y Garreg a mynd i fyny i'r tŵr canolog. Cewch edrych i lawr ar wal yr argae - a dysgu am yr orchest beirianyddol aeth i greu Elan.


Parciwch ym maes parcio Penbont a cherddwch trwy'r goedwig ac i fyny'r grisiau i'r argae. Mae'n cymryd tua 10-20 munud i gerdded o'r maes parcio; cofiwch hynny wrth deithio i'r argae er mwyn sicrhau eich bod chi'n cyrraedd o fewn yr amser a bennwyd i chi am na allwn ddarparu ar gyfer pobl sy’n hwyr.


Os ydych chi'n teimlo nad yw'r llwybr i'r argae trwy'r goedwig yn addas i chi/i aelod o'ch grŵp, siaradwch ag aelod o staff yn y maes parcio isaf. Byddan nhw'n gallu'ch cyfeirio chi at le bach mwy hwylus i barcio ar ben yr argae os yw hynny'n briodol.


Oherwydd rheoliadau ymbellhau cymdeithasol Covid-19, rhaid cyfyngu ar niferoedd o fewn yr argae ac mae'n bosibl y bydd angen ciwio, felly gofynnwn yn garedig i chi fod yn amyneddgar â ni. Gallwn ofyn i chi aros cyn mynd i mewn i'r argae ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gyfyngu ar eich amser y tu fewn i'r strwythur hefyd. Bydd hylif diheintio dwylo ar gael wrth fynedfa'r argae.


Cofiwch fod grisiau y tu fewn i'r argae a all fod yn wlyb, ac mae'r golau'n isel a'r coridorau'n gul mewn mannau. Rhaid cadw llygad barcud ar blant bob amser. Croeso i gŵn ar dennyn byr.


Y pris mynediad yw £5 i oedolion a £1 i blant 16 oed ac iau, a bydd hanner yr holl elw'n mynd i elusen WaterAid. Rhaid prynu tocynnau ymlaen law, ac ni fydd yna opsiwn i brynu tocynnau wrth y drws. Cofiwch argraffu neu lawrlwytho eich cadarnhad/tocyn ymlaen llaw am nad oes signal wrth yr argae a bydd angen i chi ddangos tystiolaeth o'ch archeb.


Ad-daliadau: ni thelir ad-daliadau am archebion a wnaed ar y diwrnod. Os oes angen i chi aildrefnu eich archeb am amser/diwrnod arall am resymau annisgwyl, yna gallai hynny fod yn bosibl os oes lle ar gael.

What to bring

Please wear sensible footwear as the paths can be muddy and there are steps and wet areas in the dam.


Waterproofs, sun cream &/or midge repellent are also advisable.


Please also remember to bring your printed/downloaded confirmation of your booking.


***


Gwisgwch ddillad cadarn am fod y llwybrau'n gallu bod yn fwdlyd, ac mae grisiau ac ardaloedd gwlyb o fewn yr argae.


Mae dillad glaw, eli haul a/neu hylif ymlid pryfed yn syniad da hefyd.


Cofiwch argraffu/lawrlwytho cadarnhad o'ch archeb a dewch ag ef gyda chi.

Requirements

Guests should be able to climb around 40 steps in both directions to get into the dam as well as a series of steps in the woodlands.


***


Dylai'r gwesteion fod yn gallu ymdopi â mynd i fyny ac i lawr tua 40 o risiau i gyrraedd yr argae yn ogystal â chyfres o risiau yn goedwig.

£5 per adult
£1 per child

Tue, 10th Aug
10:00 - 10:30 · 12 spaces left
Tue, 10th Aug
10:30 - 11:00 · 5 spaces left
Tue, 10th Aug
11:30 - 12:00 · 12 spaces left


Cancellations

Variable Refund Policy

  1. More than 48 hours’ notice = 100% refund
  2. 24-48 hours’ notice = 90% refund
  3. Less than 24 hours’ or no cancellation = no refund
Read more

Where we'll meet

Park at Penbont car park and follow the signs through the woodland and up the steps to the dam. *** Parciwch ym Maes Parcio Penbont a dilynwch yr arwyddion trwy'r goedwig ac i fyny'r grisiau i'r argae.

Elan Valley Visitor Centre
See dates